De Auvergnepolder blijft twistpunt.

 

“Handen af van de Auvergnepolder!”

Deze kreet wordt al jaren lang gehoord in bestuurlijke kringen zodra het debat gaat over werkgelegenheid binnen onze gemeente. En eveneens jarenlang was er binnen de bestuurlijke organen consensus over deze kreet.

Maar toen kwamen de verschillende crises en COVID-19 over de gemeente, met het plan van Tennet om hier in de polder een groot verdeelstation te bouwen. En plotseling is die eensgezindheid verdwenen, nog sneller dan sneeuw voor de zon.

Plotseling is de Dorpsraad van Halsteren geen tegenstander meer van de ontwikkeling van de polder, ondanks het feit dat er een paar onprettige maatregelen genomen moeten worden. Zo is daar de strook met bomen die een afscheiding vormt tussen de bewoners aan de rand van Halsteren en het terrein van chemiebedrijf Sabic. Die zou in de ontwikkelingsplannen van o.a. Tennet moeten worden gekapt, verplaatst en opnieuw geplant moeten worden. Dit zou als voordeel hebben, dat de toegankelijkheid van het beoogde bouwterrein beter zou worden, en, o, ja, ook Sabic zou zo maar een aantal hectare beschikbaar krijgen voor eventuele uitbreiding.

Dat de gehele gemeente Halsteren dan hun “stilte- en lichtbuffer” tussen Sabic en de bebouwde kom kwijtraakt, waardoor een groot deel van de bewoners (over)last gaat krijgen van licht en geluid wordt kennelijk niet als onoverkomelijk bezwaar gezien.

Ook wij, van 50PLUS Bergen op Zoom, hebben over dit onderwerp een duidelijke mening, die misschien niet bij iedereen bekend is. Wij hebben een aantal jaren geleden al kenbaar gemaakt, dat wij geen principiële bezwaren hebben tegen ontwikkeling van de Auvergne polder, maar dat wij daar wel strikte voorwaarden aan verbinden:

Iedere vorm van ontwikkeling van bedrijvigheid in de polder moet gedaan worden in samenspraak met en brede steun van alle betrokken partijen, dus bewoners, bedrijven en gemeente.

Alle bedrijvigheid in de Auvergnepolder moet gericht zijn op duurzaam produceren met oog voor milieu en klimaat. Denk hierbij aan de green campus activiteiten van Sabic, en de bio-based economy.

Alle bedrijfsactiviteiten moeten een duidelijk aantoonbaar positief effect hebben op de werkgelegenheid voor zowel lager als hoger opgeleid personeel.

In dit kader hebben wij, 50PLUS Bergen op Zoom, ons ook enige tijd geleden gericht op het plan van Tennet voor het verdeelstation. Tennet heeft haar plannen aangekondigd en aan de gemeente de keus voor de locatie gegeven. Op onze website (www.50plusboz.nl) hebben wij daar al een presentatie staan, maar voor alle duidelijkheid hier nogmaals onze aanbeveling:

Uitgaande van de veronderstelling dat de locatie voor dit station in de Auvergnepolder de enige mogelijkheid is voor plaatsing, is er al geruime tijd geleden, mede geïnitieerd door een aantal bewoners, een onderzoek gedaan naar de diverse mogelijkheden. De locatie waarbij de bomenrij verplaatst moet worden zag ere aanlokkelijk uit, maar wij zijn hier niet echt warm voor gelopen. Het betekent namelijk wel, dat er binnen het zuidelijk gedeelte van de polder vrijwel geen plek meer overblijft voor andere bedrijven en hun activiteiten.

Een veel logischere plaatsing lijkt ons de ruimte in de polder die er is aan de noordzijde van de provinciale weg N286. Daar is voldoende plek voor de beoogde 12-14 ha. En het ligt recht tegenover het industrieterrein van Tholen.

Uit een aantal publicaties in de media van afgelopen tijd is gebleken, dat de meningen nog steeds verdeeld zijn, en daarom dat wij middels dit schrijven ons standpunt in dit onderwerp nogmaals onder de aandacht willen brengen.

 

Namens 50PLUS Bergen op Zoom,

 

Hans Vlak

Fractie-medewerker.