BRAVISZIEKENHUIS

 

Afgelopen decennia heeft er een massale privatisering van zorgsector plaats gevonden onder leiding van de VVD. Een van de verwachtingen daarbij was dat marktwerking onderlinge concurrentie zou stimuleren en de kwaliteit en de prijs van de zorg ten goede zou komen.

Ook ziekenhuizen zijn hier het "slachtoffer" van geworden. Zij zijn nu een onderneming in een concurrerende markt geworden. Daarbij bestaan hun inkomsten voor het grootste deel uit vergoedingen door de zorgverzekeraar voor geleverde behandelingen en zorg.

Zij dienen een gezonde bedrijfsvoering te hanteren en een hoge kwaliteit van zorg te bieden.

Dat kan een centralisatie van behandeling en verzorging noodzakelijk maken.

 

Afgelopen donderdag 16 december j.l. heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom een motie aangenomen, ingediend door de fracties van GBWP, Lijst Linssen, CDA en SP met als strekking dat het sluiten van het Bravisziekenhuis zonder deugdelijk alternatieven onverantwoord is en daarom getracht moet worden om dit besluit terug te draaien en om de Huisartsenpost in Bergen op Zoom te behouden. Bovendien mag de huidige bestemming van de terreinen( in eigendom van het Bravisziekenhuis) waarop het gebouw van het ziekenhuis is gevestigd, niet veranderen en dient daarom behouden te blijven aldus de indieners van de motie.

Ruim 3 jaar geleden heeft de Raad van Bestuur van het Bravisziekenhuis na ampele overwegingen besloten de twee vestigingen van haar ziekenhuis te concentreren in een vestiging.

Zij had daarbij als belangrijke redenen de noodzaak tot concentratie van specialisme en het verhogen en waarborgen van de kwaliteit ervan voor ogen in het belang van haar patiënten.

 

Ook de inzetbaarheid van verplegend en ondersteunend personeel kan in één gebouw efficiënter en effectiever plaats vinden. Dit is in een tijd van een gespannen arbeidsmarkt in de zorg belangrijk te constateren. Ook de toenemende ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligentie zal het in de toekomst mogelijk maken diagnoses te stellen en behandelingen te verrichten op afstand.

Daarnaast had de Raad van Bestuur nog een aantal andere belangrijke bedrijfs-economische argumenten voor het nemen van haar besluit, een ziekenhuis is immers een private onderneming.

Wel zullen in de toekomst meerdere Bravissteunpunten verspreid over West-Brabant worden gerealiseerd en een polikliniek in Etten-Leur. In Bergen op Zoom komt er een Zorgplein . Hierin zal "zorg dicht bij huis" worden geboden samen met andere zorgaanbieders. Vanuit dit Zorgplein worden er spreekuren gehouden, vinden diagnostieken plaats en worden diverse poliklinische behandelingen verricht.

Voordat het besluit tot concentratie werd genomen heeft het ziekenhuisbestuur uitgebreid overleg gevoerd met interne en externe geledingen en stakeholders waar onder de gemeentebesturen van de gemeenten gelegen binnen het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Met de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom werd daarnaast ook intensief overlegd over een locatiekeuze binnen de grenzen van deze gemeenten.

Bij het nemen van haar besluit heeft het ziekenhuisbestuur nadrukkelijk de toekomstige locatie van het nieuwe ziekenhuisgebouw in haar besluit betrokken. Zo diende een nieuwe locatie voldoende oppervlakte te bieden waarbij ook rekening gehouden diende te worden met toekomstige uitbreidingsmogelijkheden met andere (private) zorgaanbieders die een relatie hebben met het Bravisziekenhuis w.o. een Huisartsenpost (HAP).

Ook een goede ontsluiting vanaf de autosnelwegen was een belangrijke voorwaarde m.n. voor ambulances.

Over een toekomstige locatie zijn er met de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal meerdere en uitgebreide gesprekken gevoerd. Gemeente Roosendaal had een veel gunstiger locatie in de aanbieding met uitbreidingsmogelijkheden, dan de gemeente Bergen op Zoom die slechts een krap perceel aanbood waar alleen het ziekenhuis op gevestigd kon worden zonder toekomstige uitbreidingsmogelijkheden en een "kruip-door-sluip-door-ontsluiting" bood.

Ook de fractie van 50 PLUS Bergen op Zoom vindt het van het grootste belang dat er, vooral gezien de toenemende vergrijzing ook onder de inwoners van onze gemeente, er zorg in brede zin beschikbaar blijft binnen bereikbare afstand. Wie zou dat immers willen tegenspreken.

Maar het hebben van een ziekenhuis met bedden binnen onze gemeente is vanaf 2025 niet meer het geval. Daar kun je natuurlijk iets van vinden maar het is nu eenmaal een feit dat er reeds ruim 2,5 jaar geleden besloten is door het bestuur van het Bravisziekenhuis om hun twee huidige vestigingen te centraliseren en daarbij reeds een lokatie voor het nieuwe ziekenhuis is bepaald.

Daar hebben wij als gemeente niets over te zeggen. Wel had het toenmalig gemeentebestuur van Bergen Zoom veel actiever moeten zijn en het "spel" veel strategischer moeten spelen.

Datzelfde geldt voor een Huisartsenpost.

De HAP-organisatie heeft echter altijd als voorwaarde gesteld dat ze dicht bij een Spoed-Eisende-Hulp-Post (SEHP) gevestigd dient te zijn.Een SEH-post is altijd verbonden aan een ziekenhuis.Het zal duidelijk zijn dat dit vanaf 2025 niet meer mogelijk is in Bergen op Zoom.

Als men van mening is dat er toch een ziekenhuis in Bergen op Zoom moet zijn gevestigd dan kan iedereen een aanvrage voor op- en inrichting ervan indienen bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg indienen.

Wel worden hier natuurlijk eisen aan gesteld zoals een Stichting als rechtspersoon, een bonafide organisatie en een bestuur. Dat er sprake moet zijn van een startkapitaal lijkt me evident.

De vraag is echter wel of de zorgverzekeraars bereid zijn de zorg die jij biedt te vergoeden.

Daarbij kijkt de zorgverzekeraar o.a. naar het feit of er behoefte is aan de zorg die je biedt.

Als er al ziekenhuizen zijn in de regio met 300.000 inwoners, dan zal (zullen)de zorgverzekeraar(s) de zorg wel vergoeden maar tegen een lager tarief. De keuze is dus aan de potentiële stichter van een ziekenhuisvoorziening.

Het kan ook zijn dat de optie van een zorgaanbieder is gericht op een specifiek vakgebied van de zorg/heelkunde. Dan kan men kiezen voor een Zelfstandig Behandel Centrum(ZBC). Met de zorgverzekeraar zal daarvoor een contract gesloten moeten worden voor het leveren van de specifieke zorg en de tarieven.

In de motie wordt gesproken over het feit dat het sluiten van het huidige Bravisziekenhuis onverantwoord is zonder deugdelijke alternatieven. Die alternatieven zijn er dus wel

zoals zo juist door mij geschetst. Dit zou inderdaad gecombineerd kunnen worden met meerdere voorzieningen en diensten mits de initiatiefnemer daarvoor wilt kiezen.

 

Of dat kan plaatsvinden in en vanuit het huidige gebouw van het Bravisziekenhuis in Bergen op Zoom zal moeten blijken. Daarover is nader overleg noodzakelijk met de Raad van Bestuur van het Bravis. Het is aan Bravis of zij met verkoop of verhuur akkoord (willen) gaan.

Indien dit overleg niet leidt tot hergebruik van het gebouw voor de zorg maar de ziekenhuisorgansatie een andere bestemming voor het onderliggend perceel voor staat, kan het nooit zo zijn dat het Bravisziekenhuis door de gemeente gedwongen wordt de huidige bestemming te handhaven. Er zou dan sprake zijn van Detournement de Pouvoir, het misbruik maken van je publiekrechtelijke positie met als doel andere belangen te dienen, zonder dat daarbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden gehanteerd.

 

Tijdens de discussie in de raadsvergadering over de eerdergenoemde motie verweet de fractievoorzitter van GBWP de vertegenwoordiger van 50PLUS Bergen op Zoom dat hij de term "Volksverlakkerij" had gebruikt, terwijl mevrouw Govers, fractievoorzitter van Lokaal Realisme de term "Iemand een rad voor ogen draaien" had gebezigd.

Beide termen zijn op basis van de door mij hiervoor gestelde feiten van toepassing. Ik blijf dus bij mijn standpunt in deze. Ook al komen er verkiezingen aan, je moet burgers geen onwaarheden vertellen

om er zelf voordeel van te genieten.

Dat ik voorzitter ben van de Stichting Vrienden van het Bravisziekenhuis, doet hier niets aan af. Deze Stichting doet veel goed werk voor de patiënten van het ziekenhuis, waar ik gepast trots op ben.

Conclusie:

Gesprekken voeren met de HAP-organisatie heeft geen enkele zin zolang er in de toekomst geen ziekenhuis met een SEHP is gevestigd.

Een tweesporenbeleid voeren teneinde behoud van een zo breed mogelijke polikliniek is absoluut overbodig, het toekomstige Zorgplein van Bravis gaat in de toekomst hier ruim in voorzien.

3. Contact leggen met andere aanbieders van zorg en zorgverzekeraars kan altijd maar strit binnen de eerder door mij geschetste randvoorwaarden.

 

Piet van den Kieboom

Burgerlid 50PLUS Bergen op Zoom